Biuro inøynierii przemys≥owej

Projektowanie maszyn

Projektowanie maszyn

Zajmujemy si? projektowaniem maszyn spe?niaj?ce indywidualne potrzeby naszych klientw. Sporz?dzamy analizy MES oraz tworzymy pe?n? dokumentacj? techniczn? i konstrukcyjn?.

Zaawansowana us?uga projektowania maszyn przeznaczona jest dla przedsi?biorstw, ktre nie znajduj? na rynku rozwi?za? technicznych idealnie dopasowanych do profilu ich dzia?alno?ci.

Najcz??ciej tworzone przez nas maszyny s? przeznaczone do automatyzacji produkcji, obrbki oraz monta?u, ale jeste?my w stanie przygotowa? praktycznie ka?de rozwi?zanie funkcjonalne w ramach dost?pnych technologii.

Poni?ej znajduj? si? oferty na zaprojektowane oraz skonstruowane przez nas maszyny i urz?dzenia: Gi?tarka do drutu CNC, Cleanox - urz?dzenie do czyszczenia spoin oraz nasz najnowszy projekt: No?yce kr??kowe do ci?cia blachy.

 

NASZE PROJEKTY:

Gi?tarka drutu CNC.pdf

Cleanox-urz?dzenie do czyszczenia spoin.pdf

No?yce kr??kowe do ci?cia blachy.pdf

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeone.
Kreacja marki: BrandPRO