Biuro inøynierii przemys≥owej

Analiza MES i FLOW

Analiza MES i FLOW

Za pomoc? wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego przeprowadzamy precyzyjne analizy wytrzyma?o?ciowe MES ca?ych konstrukcji lub jej elementów. Analizujemy tak?e przep?ywy FLOW wewn?trz budynków.

Analiza MES s?u?y do badania wytrzyma?o?ci konstrukcji na dzia?anie si? o ró?nym nat??eniu oraz okre?leniu, jak b?d? si? zachowywa?y jej poszczególne elementy pod ich wp?ywem. Dzi?ki niej uzyskujemy informacje, jak nale?y zaprojektowa?, a nast?pnie wykona? konstrukcj?, aby spe?nia?a wymogi techniczne i funkcjonalne.

Analiza FLOW pozwala natomiast na okre?lenie, jakie warunki b?d? panowa?y w pomieszczeniu pod wp?ywem dzia?ania takich instalacji jak np. ogrzewanie lub wentylacja. W ten sposób wyznacza si? optymalne projekty tych instalacji dla konkretnych pomieszcze?.

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO