Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Realizacje

Realizacje

Gi?tarka drutu
Gi?tarka drutu

Maszyna ta zosta?a zaprojektowana w celu gi?cia drutu o ?rednicy od 2mm do 4mm.

Gi?tarka drutu sk?ada si? z dwóch stacji roboczych. Elementu odwijaj?co-podaj?cego drut oraz cz??ci wykonawczej (gi?tarki drutu), gdzie maj? miejsce wszystkie niezb?dne operacje na materiale wej?ciowym w celu uzyskania gotowego produktu.

Do nap?du urz?dzenia wykorzystano asynchroniczny silnik trójfazowy z przek?adni? ?limakow?. Uruchamianie urz?dzenia i kontrola pracy odbywa si? w cyklu automatycznym i ca?kowicie jest uzale?niona od procesu produkcyjnego.

Gi?tarka drutu jest urz?dzeniem pe?ni?cym funkcje prostowania, precyzyjnego podawania, ci?cia oraz gi?cia drutu. Sterowanie maszyny odbywa si? z pulpitu sterowniczego. Operator ma do dypozycji dotykowy ekran ciek?okrystaliczny oraz klawiatur? do wprowadzania zadanych warto?ci.

Zalety:

  • Maszyna umo?liwia precyzyjne trójwymiarowe gi?cie drutu.
  • Dzi?ki oprogramowaniu CNC umo?liwia dok?adne i powtarzalne wykonywanie elementów.
  • W pe?ni automatyczna praca maszyny.
  • Dowolne kszta?towanie formy.
  • Realizacja du?ych i ma?ych serii bez straty materia?u

Wymiary gabarytowe odwijaka: 1670x1670x895

Wymiary gabarytowe gi?tarki: 2270x1030x1580

 

Pobierz ofert? w PDF dla gi?tarki drutu

No?yce kr??kowe do ci?cia blachy
No?yce kr??kowe do ci?cia blachy

No?yce kr??kowe do ci?cia blachy zosta?y zaprojektowane w celu wzd?u?nego rozcinania arkuszy blachy p?askiej na mniejsze paski. Maszyn? nasz? charakteryzuje oszcz?dno?? i niezawodno??.

Maszyna jest przeznaczona do ci?cia blachy o  maksymalnej szeroko?ci do 1000 mm (w ofercie posiadamy równie? maszyn? gdzie maksymalna szeroko?? blachy wynosi 1250 mm.), a maksymalnej grubo?ci do 1 mm.  Ilo?? par no?y  kr??kowych montowana jest  w zale?no?ci od zamówienia (od 1 do 9 par no?y). No?e kr??kowe mo?na w bardzo ?atwy sposób przestawia?, co umo?liwia p?ynn? regulacj? oraz uzyskanie odpowiedniej szeroko?ci ci?tych pasków blachy. Maksymalna szybko?? ci?cia blachy na  maszynie wynosi do 10 m/min. Do nap?du maszyny zosta? wykorzystany silnik z motoreduktorem. 

 

Pobierz ofert? w PDF dla no?yc kr??kowych do ci?cia blachy

Automat zasypowy blistkarki
Automat zasypowy blistkarki

Automat zasypowy blistkarki z zasobnikiem 250L jest urz?dzeniem z ram? no?n? wykonan? ze stali malowanej natryskowo, a ca?a konstrukcja os?oni?ta jest obudowami ze stali nierdzewnej. Urz?dzenie wyposa?one jest w pulpit steruj?cy umo?liwiaj?cy zmian? parametrów podawania.  Na drzwiach szafy sterowniczej i w obr?bie leja znajduj? si? wy??czniki do awaryjnego zatrzymania maszyny.

Automat zasypowy blistkarki dzia?a na zasadzie przek?adni ?ruba nakr?tka co gwarantuje zachowania bezpiecze?stwa nawet w przypadku braku zasilania. Operator  ma do dyspozycji pulpit sterowniczy za??czaj?cy lub wy??czaj?cy automatyczny cykl pracy oraz wy??cznik awaryjny. Urz?dzenie nie przewiduje r?cznego sterowania.

Szafy elektryczne
Szafy elektryczne

W naszej ofercie znajduj? si? szafki elektryczne. Standardowe szafki wykonane s? ze stali nierdzewnej szlifowanej na mokro o grubo?ci 1,5mm. Na ?yczenie klienta istnieje mo?liwo?? wykonania ze stali czarnej malowanej proszkowo. Wykonujemy równie? szafy elektryczne wed?ug indywidualnej specyfikacji klienta. Przyk?ad naszych rozwi?za? mo?na zaobserwowa? na zdj?ciach.

Wirniki
Wirniki

Na specjalne zamówienie klientów wykonujemy ró?nego rodzaju wirniki.

Dla klienta zosta?y wykonane wirniki w ca?o?ci ze stali kwasoodpornej. W zamówieniu priorytetem by?o zachowanie równej odleg?o?ci mi?dzy ?opatkami. Wykonywane przez nas elementy posiada?y 40 takich ?opatek. Wirniki wykonali?my z nale?yt? precyzj?, z czego klient by? bardzo zadowolony. 

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO