Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta

Oferta

Projektowanie maszyn
Projektowanie maszyn

Zajmujemy si? projektowaniem maszyn spe?niaj?ce indywidualne potrzeby naszych klientów. Sporz?dzamy analizy wytrzyma?o?ciowe oraz tworzymy pe?n? dokumentacj? techniczn? i konstrukcyjn?.

czytaj dalej

Drukowanie 3D
Drukowanie 3D

Drukowanie 3D jest jedn? z najszybszych i najta?szych metod Rapid Prototyping czyli szybkiego prototypowania. Dzi?ki niej mo?na w szybki sposób wykona? dowolny prototyp. Modele przestrzenne wykorzystuje si? we wszelkich prezentacjach, gdy? przyci?gaj? wzrok oraz podnosz? presti? samej prezentacji.

czytaj dalej

Skanowanie 3D
Skanowanie 3D

Us?uga skanowania 3D polega na kopiowaniu trójwymiarowych obiektów i odtworzeniu ich na komputerze. Skaner 3d jakim si? pos?ugujemy to skaner renomowanej ameryka?skiej firmy Nextengine. Skanowane mog? by? obiekty dowolnej wielko?ci, od najmniejszych elementów o d?ugo?ci mierzonej w milimetrach, a? po samochody ci??arowe.

czytaj dalej

Frezowanie CNC
Frezowanie CNC

Frezowanie polega na ?cinaniu ma?ych fragmentów materia?u przy u?yciu wyspecjalizowanych maszyn. Dzi?ki temu nadajemy metalowym elementom po??dany przez nas kszta?t. Wszystkie elementy, korzystaj?c z naszego parku maszynowego, wytwarzamy z cyfrow? precyzj?. Nasze produkty posiadaj? niezwyk?? wytrzyma?o?? oraz s? dopasowane do wymogów naszych klientów. 

czytaj dalej

Toczenie stosowane jest najcz??ciej do obrabiania powierzchni wewn?trznych oraz zewn?trznych bry? obrotowych. Polega na oddzieleniu no?em tokarskim warstwy materia?u z obrabianego przedmiotu.

czytaj dalej

Ci?cie laserem
Ci?cie laserem

U?ycie laseru to zdecydowanie najbardziej precyzyjna metoda ci?cia twardych materia?ów. Wi?zka laserowa jest na tyle w?ska, ?e gwarantuje wysok? jako?? ci?tych kraw?dzi nawet w wyrafinowanych projektach kowalstwa artystycznego.

czytaj dalej

Ci?cie wod?
Ci?cie wod?

Technologia jak? jest ci?cie wod? polega na ci?ciu materia?ów cienkim strumieniem wody b?d?cej pod bardzo wysokim ci?nieniem. W rezultacie otrzymujemy precyzyjne ci?cia o dok?adno?ci do 0,1 mm przy zachowaniu g?adko?ci powierzchni.

czytaj dalej

Analiza MES i FLOW
Analiza MES i FLOW

Za pomoc? wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego przeprowadzamy precyzyjne analizy wytrzyma?o?ciowe MES ca?ych konstrukcji lub jej elementów. Analizujemy tak?e przep?ywy FLOW wewn?trz budynków.

czytaj dalej

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO