Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta   Drukowanie 3D

Drukowanie 3D

Drukowanie 3D

Drukowanie 3D przypomina klasyczne drukowanie w tym, ?e pozwala przenie?? projekt z ekranu komputera do rzeczywisto?ci. Tworzy nie tylko obraz naszego przedmiotu (zdj?cie, szkic, plan), lecz efektem ko?cowym tego procesu jest sam przedmiot  w trójwymiarze.

Drukowanie 3D jest jedn? z najszybszych i najta?szych metod Rapid Prototyping czyli szybkiego prototypowania. Dzi?ki niej mo?na w szybki sposób wykona? dowolne prototypy. Modele przestrzenne wykorzystuje si? we wszelkich prezentacjach, gdy? przyci?gaj? wzrok oraz podnosz? presti? samej prezentacji.

Technologi? wydruku 3d mo?na wykorzystywa? w wielu dziedzinach takich jak:

 • PRZEMYS? - dzi?ki wydrukom 3d znacz?co zaoszcz?dzisz czas i pieni?dze poniewa? mo?na fizycznie tworzy? oryginalne produkty w krótkim czasie. Pozwala zredukowa? cykl projektowania produktu oraz przetestowanie jego ostatecznej wersji.
 • PRODUKTY KONSUMENCKIE I ELEKTRONIKA - w dobie miniaturyzacji cz??ci s? coraz mniejsze a produkty staj? si? coraz bardziej funkcjonalne. Twoja grupa projektowa mo?e wykorzysta? wydruki 3d, aby wyj?? naprzeciw wymaganiom projektowym i niezawodno?ci oraz dzi?ki mo?liwo?ci? testowania produktu ju? na etapie pomys?u.
 • ARCHITEKTURA - wydruki 3d wykorzystuje si? do budowy modelów architektonicznych oraz ca?ych makiet. Dzi?ki temu mo?na pokaza? odbiorcy jak dany projekt b?dzie wygl?da? jeszcze przed rozpocz?ciem jego budowy.
 • MEDYCYNA I STOMATOLOGIA - modele 3d pomagaj? w konsultacjach przedoperacyjnych. Du?? rol? odgrywaj? równie? w stomatologii, gdzie dzi?ki tej technologii mo?na wydrukowa? ca?? szcz?k? pacjenta, aby lepiej zobrazowa?  problem.
 • EDUKACJA - drukowane modele wykorzystywane s? w szko?ach oraz na uczelniach, aby uczniowie lepiej zrozumieli trudniejsze zagadnienia.
 • MODELE KONCEPCYJNE - w szybki sposób mo?na stworzy? obiekt trójwymiarowy zaprojektowanego przez nas prototypu.
 • REKLAMA - modele przestrzenne bardziej przyci?gaj? wzrok potencjalnych klientów nowych produktów.

ORAZ WIELE INNYCH ZASTOSOWA? WED?UG POMYS?U I WIZJI KLIENTA!!!

 

Technologie jakie posiadamy to:

 MJM (MultiJetModeling)

 • wysoka precyzja tworzonych modeli (grubo?? warstwy 0.016mm w osi Z);
 • zachowanie najdrobniejszych szczegó?ów (dok?adno?? 0.025-0.05mm);
 • u?ycie 2 materia?ów: budulcowego (fotopolimer) i podporowego (wosk);
 • wydruk na urz?dzeniu z serii ProJet SD 3000 oraz ProJet HD 3000 firmy 3D Systems;
 • zastosowanie: modele 'matki' pod wykonanie form silikonowych, modele ruchome, skomplikowane z?o?enia, prototypy funkcjonalne;
 • mo?liwo?? uzyskania wysokiej transparentno?ci materia?u;
 • w?a?ciwo?ci modeli: wysoka wytrzyma?o??, odporno?? na wysok? temperatur?, mo?liwo?? dalszej obróbki: malowanie, farbowanie, szlifowanie, nawiercanie klejenie w celu uzyskania modeli wielkogabarytowych.

MJM

 FTI (Film Transfer Imaging)

 • mo?liwo?? wydruku elementów o skomplikowanych kszta?tach;
 • mo?liwo?? wyboru opcji wydruków ekspresowych- do 20 mm/h w osi Z bez wzgl?du na ilo?? drukowanych elementów;
 • dok?adno?? wydruku do 0.15mm;
 • materia? budulcowy: ?ywica epoksydowa;
 • wydruk na urz?dzeniu V-Flash, ProJet 1000, ProJet 1500 firmy 3D Systems;
 • zastosowanie: modele pogl?dowe, weryfikacja kszta?tów i wymiarów prototypu;
 • w?a?ciwo?ci modeli: wyj?tkowo g?adka powierzchnia modeli, mleczny, nietransparentny kolor pozwala uwydatni? wszystkie detale, prototypy twarde i wytrzyma?e, odporne na temperatur? do 50°C, podatne na dalsz? obróbk? np. malowanie, szlifowanie lub klejenie w celu uzyskania elementów wielkogabarytowych.

FTI

FDM (Fused Deposition Modeling)

 • niski koszt produkcji (1g materia?u to koszt ok 22 gr);
 • bardzo szybkie procesy drukowania do 15mm3 /s;
 • modele budowane z materia?ów ABS i PLA;
 • wydruk na urz?dzeniu BFB 3000 firmy Bits from Bytes;
 • du?a przestrze? robocza 270 mm x 270 mm x 210 mm;
 • zastosowanie: modele pogl?dowe i powierzchniowe;
 • w?a?ciwo?ci modeli: wysoka odporno?? na temperatur? do 120°C-140°C, modele twarde i wytrzyma?e, 6 dost?pnych kolorów materia?u.

FDM

Wycena pliku do druku 3D

Dla przygotowania wyceny pliku do druku 3d, prosimy o przes?anie modelu w formacie STL wraz z podaniem zewn?trznych wymiarów obiektu. Cena druku 3d wynika z kombinacji czasu pracy maszyny oraz obj?to?ci wykorzystanego materia?u tworzonego obiektu oraz ewentualnie materia?u podporowego. Dlatego dla okre?lenia ceny konieczne jest przeprowadzenie symuacji w oprogramowaniu drukarki na pliku w formacie STL. Wszelkie wyceny na tak zwane "oko" na podstawie rysunków, zdj?? czy fotografii s? obarczone b??dem w granicach od -50 do +300%.

Poni?ej znajduje si? pe?na oferta najcz??ciej u?ywanej przez nas drukarki ProJet 1500.

OFERTA:

Drukowanie 3D.pdf


Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO