Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta   Frezowanie CNC

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC

Frezowanie polega na ?cinaniu ma?ych fragmentów materia?u przy u?yciu wyspecjalizowanych maszyn. Dzi?ki temu nadajemy metalowym elementom po??dany przez nas kszta?t. Wszystkie elementy, korzystaj?c z naszego parku maszynowego, wytwarzamy z cyfrow? precyzj?. Nasze produkty posiadaj? niezwyk?? wytrzyma?o?? oraz s? dopasowane do wymogów naszych klientów. 

Technologia CNC pozwala na bardzo precyzyjn? obróbk? i umo?liwia zaplanowanie seryjnej produkcji na podstawie skrojonego wzorca. Bez problemu mo?na zamówi? tak?e jednorazow? us?ug? skrawania.

Nasz? domen? jest jako??, precyzja oraz konkurencyjne ceny, dzi?ki którym zdobywamy coraz wi?ksz? rzesz? klientów. 

W celu nawi?zania wspó?pracy zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:  KONTAKT

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO