Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta   Ci?cie laserem

Ci?cie laserem

Ci?cie laserem

U?ycie laseru to zdecydowanie najbardziej precyzyjna metoda ci?cia twardych materia?ów. Wi?zka laserowa jest na tyle w?ska, ?e gwarantuje wysok? jako?? ci?tych kraw?dzi nawet w wyrafinowanych projektach kowalstwa artystycznego.

Ze wzgl?du na wysok? wydajno?? i precyzj? ci?cie laserem jest wykorzystywane jednak przede wszystkim w seryjnej produkcji podzespo?ów, matryc i cz??ci narz?dzi. Laser utwardza jednocze?nie ci?te kraw?dzie, przez co staj? si? one trudne do wygi?cia.

Ogromn? zalet? lasera jest równie? mo?liwo??  zaprogramowania ci?cia o dowolnym kszta?cie z mo?liwo?ci? powielenia wzorca w dowolnej ilo?ci bez najmniejszych odchyle?. Dzi?ki temu mo?na wyprodukowa? np. tysi?c w 100% identycznych metalowych drzew 2D.

Oferujemy Pa?stwu precyzyjne ci?cie laserem twardych materia?ów oraz konstrukcji stalowych. Jeste?my w stanie wykona? dowolny kszta?t wed?ug inwencji klienta.

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO