Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Realizacje

Realizacje

Cleanox - urz?dzenie do czyszczenia spoin
Cleanox - urz?dzenie do czyszczenia spoin

Jednym z zaprojektowanych przez nas urz?dze? jest Cleanox. Jest to nowy i prosty w u?yciu produkt do czyszczenia przebarwie? po spawaniu. Zapewnia on b?yskawiczne czyszczenie stali , a tak?e przywrócenie przebarwionym miejscom w?asno?ci antykorozyjnych, bez specjalistycznego przygotowania miejsca pracy. Substancj? wykorzystywan? do czyszczenia spoin jest elektrolit. Po u?yciu oczyszczone miejsca musz? zosta? jedynie sp?ukane czyst? wod? lub wytarte such? szmatk?.

Istotn? cech? Cleanox’a jest fakt, ?e podczas pracy dzia?anie systemu ogranicza si? wy??cznie do przeznaczonego do czyszczenia fragmentu metalu. To oznacza, ?e nie jest potrzebne specjalne przystosowanie pomieszcze?, w których system jest u?ywany.

Zalety:

  • Przebiega natychmiastowo.
  • Mo?liwo?? czyszczenia, elektropolerowania oraz znakowania stali.
  • Nie jest wymagana dodatkowa obróbka mechaniczna.
  • Nie ma potrzeby specjalistycznego przygotowania elementu i pomieszczenia.
  • Po oczyszczeniu element odzyskuje pe?ne w?asno?ci stali nierdzewnych.
  • Do czyszczenia wymagany jest jedynie elektrolit. 
  • Nadmiar p?ynu mo?na zebra? wilgotn? szmatk?.
  • Bezpieczny dla ?rodowiska i u?ytkownika

 

Pobierz ofert? w PDF dla Cleanox-urz?dzenia do czyszczenia spoin

Os?ony maszyn
Os?ony maszyn

W celu zabezpieczenia pracownika przed zranieniem obracaj?cymi si? cz??ciami maszyny, u?ywa si? odpowiednie os?ony wszystkich ruchomych cz??ci maszyn, z wyj?tkiem mechanizmów s?u??cych do zamocowania obrabianych przedmiotów. Os?ony te powinny by? wystarczaj?co wytrzyma?e i pewne. Najlepiej je?eli ju? takie elementy, jak silniki, ko?a z?bate, wa?y, mechanizmy przek?adniowe, ko?a zamachowe, przek?adanie pasowe itp. s? na sta?e obudowane.

Produkujemy wszelkiego rodzaju os?ony maszyn z profili aluminiowych. Najcz??ciej s? one budowane na indywidualne zamówienia klientów. Przyk?ady rozwi?za? mo?na zaobserwowa? na zamieszczonych zdj?ciach.

Zapora przeciwogniowa w magazynie
Zapora przeciwogniowa w magazynie

Jednym z wielu zrealizowanych przez nas projektów by?o wykonanie i zamontowanie  zapory przeciwogniowej oraz wanien kwasoodpornych w magazynie wysokiego sk?adowania. Dzia?ania te mia?y na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania si? ognia w razie po?aru w budynku.

Realizacja zlecenia obowi?zywa?a zaprojektowanie, wykonanie oraz monta? wszystkich elementów:

  • Wanny – zapobiegaj? rozprzestrzenianiu si? na magazyn cieczy sk?adowanych w beczkach na rega?ach. Wanna zosta?a przytwierdzona do konstrukcji oraz do pod?o?a, w celu uniemo?liwienia przestawienia jej.
  • Zapora ogniowa – wykonana ze stali ocynkowanej zapobiega rozprzestrzenianiu si? ognia na wy?sze rega?y w razie wybuchu po?aru. Chroni ona sk?adowane produkty przed zniszczeniem.

Kontrakt obejmowa? wykonanie zapory, w zakres której wchodzi?o 56 sekcji rega?owych. Na ka?dej sekcji montowane: by?y jedna wanna oraz dwie zapory przeciwogniowe, które dodatkowo by?y ??czone wzmocnionym paskiem blachy, by zniwelowa? powstaj?c? przerw? pomi?dzy nimi. 

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO